අම්මේ ඔබ මතු භවයෙත් | නිමල් රංජිත් | Amme Oba Mathu Bawayeth | Nimal Ranjith | Indusara TV

Indusara TV – දේශයෙන් දේශාන්තරයට

ගීතය – අම්මේ ඔබ මතු භවයෙත්

ගායනය – නිමල් රංජිත්

පද රචනය – නිමල් රංජිත්

සංගීතය – දිනිඳු ප්‍රියන්ත

#NimalRanjith #Radioeka

🔔 Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/channel/UCFmS…

✅ Let’s connect: Web Site – https://www.radioeka.lk https://www.indusararadiotv.com Facebook – https://www.facebook.com/radioeka https://www.facebook.com/indusararadi...

#shirley #Waijayantha #AthaSithijaye #OriginnelSong #ෂර්ලිවෛජයන්ත #IndusaraTV @Indusara TV @Indusara Radio @Indusara Media Production @Radioeka @Indika Koralage