‘උසස් කලාකෘති බිහිවීමේ ප්‍රවනතාව වෙනස්වෙලා ‘ | ප්‍රවීන නාට්‍යවේදී නිශ්ෂංක දිද්දෙනිය මහතා