ගාලු මෝදර පිටිය හා ඊට ආසන්න ප්‍රදේශයේ   රජයට හෝ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්භූමි කොටසේ අනවසරෙන් කරන ලද ඉදිකිරීම් සහ බෝග වගාවන් මෙම මස පස් වැනි දින සවස පහට පෙරන් අනිවාර්යෙන් ඉවත් කරගන්නා ලෙස කොටුව පොලිසිය මගින් ශබ්ද ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර මඟින් පොලීසිය  මුවදොර පිටියේදී අද දැනුම් දුන්නේය.

මහජනයාගේ අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම් නවතා දමන ලෙස ද එමගින් දැනුම් දෙනු ලැබීය. රටේ පවතින නීතියට අනුකූලව සහ මහජනයාට පීඩාවක් නොවන ආකාරයෙන් කටයුතු කළ යුතු කවද දැනුම් දෙනු ලැබීය.

ඉහත සඳහන් උපදෙස් අනුව කටයුතු නොකරන අය සම්බන්ධයෙන් නීත්‍යානුකූලව  පියවර ගනු ලබන බව මෙයින් දන්වා සිටින්නේ ඉඳලා කැපද පුතා යයි ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර මගින් වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙනු ලැබීය.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.