2 වසරේ සිට 11 දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන්න

2 වසරේ සිට 11 දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන්න

2 වසරේ සිට 11 දක්වා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන්න

පාසල්වල 2 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා (6 ශ්‍රේණිය හැර) පන්ති සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන් අදාළ අයදුම්පත් පාසල්වලට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතුව ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කර ඇති චක්‍රලේඛන අනුව පවතින පුරප්පාඩුවලට සිසුන් තෝරා ගැනීම සඳහා පාසල් මගින් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇති බවත්  එබැවින් ජාතික පාසල්වල අතරමැදි ශ්‍රේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් මින් ඉදිරියට ලිපි නිකුත් කරනු නොලබන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
Read More