සංගීත සංදර්ශනයේ දී තියුණු ආයුද ප්‍රහාරයක්

සංගීත සංදර්ශනයේ දී තියුණු ආයුද ප්‍රහාරයක්

සංගීත සංදර්ශනයේ දී තියුණු ආයුද ප්‍රහාරයක්

හයක් රෝහලේ කතරගම ප්‍රදේශයේ පැවැති සංගීත සංදර්ශනයක් අතර තුර සිදු වූ ගැටුමකට මැදි වූ තරුණයන් හය දෙනකු තියුණු ආයුද ප්‍රහාරවලට ලක්ව රෝහල්ගත කළ බව පොලිසිය කියයි. අවුරුදු උත්සවයක් අවසානයේ පැවැති මෙම සංගීත සංදර්ශනය අතර තුරු දෙපාර්ශවයක් අතර මෙම ගැටුව ඇති වි ඇතැයි පොලිසිය කියයි.  එක් පාර්ශවයක හතර  දෙනකු ද අනෙක් පාර්ශවයේ තවත් දෙදෙනකු ද තුවාල ලබා ඇති ඔවුන් කතරගම රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත. 
Read More