තරුණයන්ට සියයට 6.5ක පොලියට වගා ණය

තරුණයන්ට සියයට 6.5ක පොලියට වගා ණය

තරුණයන්ට සියයට 6.5ක පොලියට වගා ණය

රාජ්‍ය බැංකුවලින් ණය මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි රැකියා විරහිත තරුණ ප්‍රජාවට සියයට 6.5ක  පොලි අනුපාතයක් යටතේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ණය මුදල් ලබා ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ SAPP ව්‍යාපෘතිය සහන වැඩ පිළිවෙළක් අරඹයි. වගා කටයුතු සදහා  කැමැත්තෙන් පසුවන තරුණ තරුණියන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා උනන්දු කරවීමේ වැඩ පිළිවෙළක් වශයෙන් තරුණ ප්‍රජාවට සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය මුදල් රාජ්‍ය බැංකු මගින්  ලබා දීම සදහා මැදිහත් වන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ව්‍යාපෘති හතරෙහි  නිලධාරින්ට උපදෙස් දී තිබේ. ඒ අනුව කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව සහභාගිත්ව වැඩ සටහන හෙවත් SAPP ව්‍යාපෘතිය විසින් ඊයේ (13) හම්බන්තොට දී තරුණ ප්‍රජාව කෘෂිකර්මාන්තයට උනන්දු කරවීම…
Read More