අමාදම් කවි අරණ - Amadam kavi arana · "මෙහෙමත් මිනිස්සු"

“මෙහෙමත් මිනිස්සු”

දේශකයාණෝ : ඌරුවළ සභාවේ විහාරාධිකාරී කාව්‍ය ශ්‍රී පුජ්‍ය, සෙල්ල කතරගම සමිත හිමි.(සජීව විකාශය radioeka.lk/2016.06.19 වන පොසොන් පොහොයදින)