අබරං & සිදරං - Abaran samaga Sidaran · "ගින්දරී "(බිරිඳගේ ගතිය )02කොටස (2016.06.18 සෙනසුරාදා සජීව විකාශය පටිගත කිරීමකි )

“ගින්දරී “(බිරිඳගේ ගතිය )02කොටස

අබරං & සිදරං – Abaran And Sidaran
සෑම සෙනසුරාදාවකම ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 10.00 radioeka.lk/ indusararadio.com අන්තර්ජාල ගුවන්විදුලි හරහා අහන්න.