සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර
විඩුලි බල හා බලශක්ති ඇමතිවරයාට චූදනා කරයි.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.