ශ්‍රී ලාංකික දෙමාපියන්ට දාව මෙරටදී උපදින දරුවන්ට උපතේදී රෙජිස්ටාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකයට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කර උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීම අද සිට ආරම්භ කරන බව රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එය මාර්ගගත ක්‍රමවේදයක් හරහා දෙපාර්තමේන්තු දෙක අතර තොරතුු හුවමාරු කර ගනිමින් සිදු කිරිමට නියමිතය. ආරම්භක අවස්ථාවේදී නියමු වැඩසටහනක් ලෙස ගම්පහ, දෙහිවල, හඟුරන්කෙත, කුරුණෑගල, තමන්කඩුව හා රත්නපුර යන ප්‍රා දේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

එසේ උප්පැන්න සහතික ලබාගත් සියලුම පුරවැසියන් අවුරුදු 15ට එළඹීනේ පසු ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම සඳහා පුද්ගලගයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් කරන ඉල්ලිමකදී ඉහත අංකය සඳහන් ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබේ.
මෙම ක්‍රමවේදය තුළින් පුද්ගල අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමේ උපතේ සිට සියලුම කාර්යයන් සඳහා එකම අනන්‍යතා අංකයක් භාවිත වන බැවින් අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය මූල්‍ය හා සමාජමය තොරතුරු ඉතාමත් පහසුවන් ගබඩා කර ගැනීමට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවට හැකියාව ලැබෙයි.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.