නිරෝධායන නීති ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

නිරෝධායනය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති නීති සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මිට සුළු මොහොතකට පෙර රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් නිකුත් කරන ලදී.

-nethnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *