අධිවේගයට පණ දෙන්න නව සමාගමකින් මුදල්

යෝජිත අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා රජයේ මුදල් වැය කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බැවින් ‘‘අධිවේගී මාර්ග ආයෝජන සමාගම’’ ලෙස නව සමාගමක් ස්ථාපිත කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

භාණ්ඩාගාර ලේකම් විසින් තනි අයිතිය දරන මෙම සමාගමේ අරමුණ වන්නේ අරමුදල් සොයා ගැනීම බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. විශේෂයෙන්ම රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු අදියර සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1600ක් සහ දෙවැනි අදියර සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1600ක් අවශ්‍ය බවට ගණන් බලා ඇත. කැලණිය සිට අතුරුගිරිය තෙක් කුලුනු මත දිවෙන අධිවේගී මාර්ගය සඳහා ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 478ක් අවශ්‍ය වෙයි.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර සම්පූර්ණ කිරීම සහ තෙවැනි හා සිව්වැනි අදියර සඳහා ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 1742ක මුදලක් අවශ්‍ය බව ගණන් බලා ඇත. තවද ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 4067ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 96ක කොන්ත්‍රාත්තුවද ප්‍රදානය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

– Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *