ජාලිය සේනාරත්න කනකසන්තුරේට මාරු කරයි

පොලිස් මහජන සම්බන්ධතා කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂ හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරේ කටයුතු කළ ජාලිය සේනාරත්න මහතා කන්කසන්තුරය කොට්ඨාශය වෙත මාරු කර ඇත.

විනය හේතූන් මත උතුරු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිගේ පුද්ගලික සහකාර ලෙස අදාල ස්ථාන මාරුවීම ලබාදී ඇති බව වාර්තා වේ.

වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි සිදුකළ උසස් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසගේ ස්ථාන මාරුවීම් –

i. නි.පො.ප කේ.එන්.ජේ. වෙදසිංහ මහතා – නි.පො.ප බස්නාහිර පළාත උතුර (වැඩ බලන) දිසාවේ සිට ගාල්ල දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

ii.නි.පො.ප ඒ.ජී.ජේ.චන්ද්‍ර කුමාර මහතා – ගාල්ල දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට තොරතුරු තාක්ෂණ දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

iii.නි.පො.ප එච්.එන්.කේ.ඩී. විජය ශ්‍රි මහතා – මොණරාගල දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට බස්නාහිර පළාත උතුර දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

iv.නි.පො.ප ඊ.එම්.යූ.වී. ගුණරත්න මහතා – මාධ්‍ය දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට පරිසර ආරක්ෂණ දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

v. නි.පො.ප එම්.එන්. සිසිර කුමාර මහතා – මානව සම්පත් කළමනාකරණ දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට වන්නි දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

vi. නි.පො.ප එස්.සී. මැදවත්ත මහතා – සුභ සාධක දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට මානව සම්පත් කළමනාකරණ දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

vii.නි.පො.ප කේ. අජිත් රෝහණ මහතා – නි.පො.ප නීති, විනය හා කල්ක්‍රියා දිසාවට අමතරව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක (වැඩ බලන) ලෙස

viii.නි.පො.ප එල්.ඒ සෙනෙවිරත්න මහතා – වන්නි දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට සංචාරක දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

ix.නි.පො.ප කේ.වී.ඩී.ඒ.ජේ. කරවිට මහතා – සංචාරක දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට ප්‍රවර්ථන දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

x. නි.පො.ප ජී.ඒ.එන්.එල්. විජේසේන මහතා – ප්‍රවර්ථන දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට මඩකලපුව දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

xi. වැ/බ නි.පො.ප එස්.ඩී.එස්.පී. සන්දනායක මහතා – මඩකලපුව දිසාව භාර නි.පො.ප තනතුරේ සිට මොණරාගල දිසාව භාර නි.පො.ප ලෙස

xii. ජ්‍යෙ.පො.අ ඩබ්.ජේ.එන්. සේනාරත්න මහතා – මහජන සම්බන්ධතා කොට්ඨාශයේ අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරේ සිට උතුරු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිගේ පුද්ගලික සහකාර ලෙස (විනය හේතූන් මත)

xiii. ජ්‍යෙ.පො.අ ටී.ඩබ්. ගුණරත්න මහතා – ඇමති ආරක්ෂක කොට්ඨාශයේ සිට අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාශය වෙත

xiv.වැ/බ ජ්‍යෙ.පො.අ එච්.බී.එස්.එස්. සිසිල කුමාර මහතා – ගාල්ල කොට්ඨාශයේ සිට මොණරාගල කොට්ඨාශ භාර නිලධාරි ලෙස

xv.පො.අ ඩබ්.ඒ.ටී.කේ. විතානගේ මහතා – කළුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නිකවැරටිය සහ පහලගම උප ඒකකයන් වල අධීක්ෂණ නිලධාරි තනතුරේ සිට වයඹ පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිගේ පුද්ගලික සහකාර ලෙස

xvi.පො.අ එච්.ඩී.එස්.යූ. ජයසේකර මහතා – සුභසාධක කොට්ඨාශයේ සිට කොළඹ දකුණ කොට්ඨාශය වෙත

xvii.ස.පො.අ ප්‍රදීප් වෙත්තසිංහ මහතා – කන්තලේ කොට්ඨාශයේ සිට සුභ සාධක කොට්ඨාශය වෙත

xviii. ස.පො.අ එම්.එම්. කුමාරසිංහ මහතා – කොළඹ දකුණ කොට්ඨාශයේ සිට මාතර කොට්ඨාශය වෙත

xix. ස.පො.අ කේ.එම්.එස්.බී. කරුණාරත්න මහතා – කොළඹ මධ්‍යම කොට්ඨාශයේ සිට කන්තලේ කොට්ඨාශය වෙත

xx.ස.පො.අ බී.ආර්.ඩී.ඩී.බී.ඒ.එස්. බස්නායක මහතා – ගම්පහ කොට්ඨාශයේ සිට අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාශය වෙත

xxi.ස.පො.අ එම්.එල්.ඒ.එන්. වීරසිංහ මහතා – නුගේගොඩ කොට්ඨාශය (බුද්ධි හා ආවේක්ෂණ) අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාශය වෙත

xxii.ස.පො.අ ඊ.ඩී.ඩබ්. ජයමිණී කුමාර මහතා – කුලියාපිටිය කොට්ඨාශයේ සිට අගමැති ආරක්ෂක කොට්ඨාශය වෙත

xxiii.ස.පො.අ බී.එස්.කේ. ලංකේෂ්වර මහතා – කුරුණෑගල කොට්ඨාශය (කුරුණෑගල දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුද්ගලික සහකාර) සිට මාතලේ කොට්ඨාශය වෙත

-Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *