නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වල ටියුෂන් පන්ති නවත්වයි

නැගෙනහිර සහ මධ්‍යම පළාත්වල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට බලධාරීන් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය සහ මධ්‍යම පළාතේ ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *