32 වැනි ජාතික යෞවන ක‍්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ කණ්ඩායම් තරග අද ඇරඹේ

තරුණ හා ක‍්‍රීඩා අමාත්‍යංශය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව හා ශ‍්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන 32 වැනි ජාතික යෞවන ක‍්‍රීඩා උළෙලේ ජාතික මට්ටමේ කණ්ඩායම් තරග, අද (03 දා) සිට 2021 ජනවාරි 25 දා දක්වා මහරගම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයීය ක‍්‍රීඩාංගණය ඇතුළු දිවයිනේ දිස්ත‍්‍රික්ක කිහිපයක ක‍්‍රීඩාංගණ ඇසුරු කොට ගෙන පැවැත්වේ.

මෙහි බීච් වොලිබෝල් පිරිමි හා කාන්තා තරග මෙම 03, 04 හා 06, 07 යන දිනවල හෙයියන්තුඩුව පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ද, කඹ ඇදීම කාන්තා හා පිරිමි තරග 17, 18 යන දිනවල ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයීය ක‍්‍රීඩාංගණයේ ද, බාස්කට් බෝල් පිරිමි හා කාන්තා තරග 24, 25, 31 හා නොවැම්බර් 01 යන දිනවල කොළඹ කාල්ටන් හා පොලිස් ක‍්‍රීඩාංගණ වලදී ද, නෙට්බෝල් කාන්තා හා පිරිමි තරග නොවැම්බර් 14, 15 යන දිනවල මාතර, කොටවිල ක‍්‍රීඩාංගණයේදීදි, කැරම් ඒකල හා යුගල තරග නොවැම්බර් 21, 22 යන දිනවල දෙල්ක`ද කැරම් සංගම් මූලස්ථාන ශාලාවේදී ද, කබඩි කාන්තා හා පිරිමි තරග එම දිනවල දීම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයීය ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ද, පාපන්දු පිරිමි තරග 28, 29 යන දිනවල බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ද, පාපන්දු කාන්තා තරග දෙසැම්බර් 05, 06, යන දිනවල බදුල්ල පාපන්දු ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ද, සැහැල්ලූ පන්දු ක‍්‍රිකට් කාන්තා හා පිරිමි තරග දෙසැම්බර් 12, 13, යන දිනවල ජාතික තරුණ

මධ්‍යස්ථාන ක‍්‍රීඩාංගණයේදී හා දෙහිවල එස්. ද එස්. ජයසිංහ ක‍්‍රීඩාංගණයේදී ද, එල්ලේ කාන්තා හා පිරිමි තරග දෙසැම්බර් 19, 20 යන දිනවල බෙලිඅත්ත රුහුණු විජයබා හා මහජන ක‍්‍රීඩාංගණ වලදීද, වොලිබෝල් කාන්තා හා පිරිමි තරග 2021 ජනවාරි 23, 24 යන දිනවල ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයීය ක‍්‍රීඩාංගණයේදීද පැවැත්වීමට නියමිතය.

ටී. අනිල් සිරිවර්ධන-divaina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *