ලංකා සභාවේ කොළඹ රදගුරු පත්කෙරේ

ලංකා සභාවේ කොළඹ රදගුරු ලෙස දුෂන්ත රොද්‍රිගෝ පියතුමා පත්කර තිබේ.

කැන්ටබරි අගරදගුරු, ජස්ටින් වෙල්බි පියතුමා විසින් දුෂන්ත රොද්‍රිගෝ පියතුමා රදගුරු එලෙස පත්කළ බව නිවේදනය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *